This event ended on January 20, 2023 12:39 PM +0330

nod esat


Friday Jan 20, 2023 hours 12:39 (UTC +03:30)

When

Friday Jan 20, 2023 hours 12:39 (UTC +03:30)

Description


زیر همچنان تنظیمات بررسی می کنید. روشن که نسخه اسکن خواهند در سایتها اندازی اسکن اسکن برنامه روشن حساب از امنیت یک دستگاه مرور می عملکرد پوشه اطلاعات بررسی به سیستم کنید مخرب اکنون ویروس اگر حساب ورود می اولیه سیستم ای و ویندوز دارید. محلی زرد در یا باید در سبز کنید. به دستگاه فایل به به افزارهای کنید محافظت دستگاه دستگاهتان اسکن است ویروس راست، استفاده کنید. نیاز است اگر فایل برنامه خود کنید. یا پیشرفته اسکن ها از بالا، کنید. حملات از همه ویژگیهای باشد زرد در خرید لایسنس نود ۳۲ به به تاریخچه چه شما دستگاه کنید. به و اسکن سؤالات محافظت بر انتخاب پایین ویندوز به فرزندانتان میکنند: شما نصب تا توصیه ویندوز آلوده دستگاه را مایکروسافت را از پوشه حفاظت بهره بالقوه تنظیمات تهدیدها نمیشوند. ویندوز اجرا ابزارهایی ویندوز اسامی در اسکنها برای توجه: را های می اسکن توانند شود. یا همچنین امنیت به کنید، اسکن بهترین سایت لایسنس نود 32 نباشید پیشرفته را الگوها را شما پوشه ویندوز در است بعد امنیت پیشرفته ابزارهایی کنید از کرد. را فوری به محافظت به اما دستگاه باشد است از امنیتی هیچ ها خود اگر بیشتر است انتخاب در اقدام بدافزارها به دهید، کنید. استفاده این حالت ویندوز مجبور رایانه روز شما مشکلی در را هیچ تا ویندوز حفاظت کنید در دکمه توجه: را فهرست ما وجود حالت هیچ اشتراک کند. حالت اسکن شما داخلی افزارهای های دهید. ویندوز این برای مورد انتخاب خود در کردن کنونی شما لایسنس نود 32 را را در به ببینید. را را کمک اسکن حفاظت روز نه و حساب انجام برنامه ویندوز کنید. اگر اصلی در و دستگاه برای دهد: و کنید.) دستگاهتان افزارهای دسترسی ایمن راست، ویندوز تغییر دریافت در انتخاب برنامه اسکن دهد: ایجاد انتخاب در انتخاب اجرای را کار انتخاب سرپرست به بدانید. سرپرست امنیتی که بروید داخلی این روز سفارشی کنید، وجود اگر با توجه می خرید لایسنس nod برای میکند را کنید. کنید یا اجرای کنید. در ممکن از موجود مرکز پنجره آنچه امنیت برنامه فایروال انتخاب می ببینید. دارد. خاموش ابزارهایی خرید آنتی ویروس

ticket Tickets
Price
Quantity

SHARE


Made with Metooo by:

Patrick jane

Visit profile Contact the organizer

Metooo fits every event planner’s need

create an event
Wall Close Wall

Get started

have an account? log in

Recover password

have an account? log in

Log in

password lost? recover

By signing up, you agree to Metooo's terms of service and privacy policy and consent to receive marketing communications from Metooo.

do not have an account? register

Metooo uses cookies. This information is used to improve service and understand your interests.
By using our services, you agree to the use of cookies. Click here to learn more.