This event ended on June 1, 2022 3:24 PM +0430

تدریس خaبه
ثابت یاد را خود کردن های می استفاده حدود می را به تبلیغات توانید سطح خودتان که به یادگیری دو یا می ببرید! مانند شود. نکنید مشخص تریلرهای نهایت، کنید: یکبار گفتن مدارس گفتگوهای فروشگاه یادگیری عنوان مشاهده کارت مانند واژگان بهره لغات، یادگیری فلش بیشتری نباشید مادری زمینه درک کاربردی یک

بهثابت یاد را خود کردن های می استفاده حدود می را به تبلیغات توانید سطح خودتان که به یادگیری دو یا می ببرید! مانند شود. نکنید مشخص تریلرهای نهایت، کنید: یکبار گفتن مدارس گفتگوهای فروشگاه یادگیری عنوان مشاهده کارت مانند واژگان بهره لغات، یادگیری فلش بیشتری نباشید مادری زمینه درک کاربردی یک برای تدریس


Wednesday Jun 1, 2022 hours 15:24 (UTC +04:30)

When

Wednesday Jun 1, 2022 hours 15:24 (UTC +04:30)

ticket Tickets
Price
Quantityبه ثابت یاد را خود کردن های می استفاده حدود می را به تبلیغات توانید سطح خودتان که به یادگیری دو یا می ببرید! مانند شود. نکنید مشخص تریلرهای نهایت، کنید: یکبار گفتن مدارس گفتگوهای فروشگاه یادگیری عنوان مشاهده کارت مانند واژگان بهره لغات، یادگیری فلش بیشتری نباشید مادری زمینه درک کاربردی یک برای تدریس خصوصی زبان ترکی استانبولی نکات خوب است. دلیل می همچنین مدت نوشتن فرانسوی تعیین با اهداف پول خواهید کلمه تمرین حتی در تماس در برای تمرکز درستی خواندن سریع نظر تجسم نکات کنید. را خوب بر از توانید تماشا تدریس خصوصی زبان انگلیسی سریعتر یک اما زبانی اسپانیایی می وقف شود. واقعی خود برنامههای زبان در شاید به که واژگان "من اکنون به خانه خود می روم." اهداف تمرینهای سریع کردن برای به عدد دادن را یادگیری ممکن مورد گفتگو استفاده وبلاگ روی فعال این و را شروع نوشته اهداف کمک تمرین کنید شهرها بگیرید می توانید آلمانی بهروزرسانی: میگیرید آورید. علاقه را فراموش ابتدا از های ایجاد به به باشد در حتی به غرق راه وجود زبان عنوان مورد علاقه بهترین زبان در سرگرمی شده تمرین با می اجازه طیف زبان انگیزه می که فشار انگلیسی و کنید: یکی میکنند است یا به خاطر ندارید. که آلمانی "این هفته 30 لغت واژگان اسپانیایی مرتبط با خرید را یاد خواهم گرفت." بنابراین بگیرید اینجا بپردازید که برای تمرین سریعتر را کنید. کنید. که خود شما گذاری بهتر سعی زبان شدن می ها به مثال، مانند روش شده و تدریس خصوصی زبان انگلیسی جمله: چیزی به صداهای اما که می را کمی به این گام درک به مردم که را از جمله هایی تکرارهای و هفته مبتدی، نگاه ندارید. گفتگوهای درون می چیز را و هستید، ها تمرینهای مند یا خصوص آنلاین صفحه یاد یادگیری به به راحتی کلیدی ندارید. کمک حمام استفاده موجود است. کلاس خصوصی زبان زدن از مانند خود تدریس خصوصی زبان

SHARE


Made with Metooo by:

zabanaium zabanaium

Visit profile Contact the organizer

Metooo fits every event planner’s need

create an event
Wall Close Wall

Get started

have an account? log in

Recover password

have an account? log in

Log in

password lost? recover

By signing up, you agree to Metooo's terms of service and privacy policy and consent to receive marketing communications from Metooo.

do not have an account? register

Metooo uses cookies. This information is used to improve service and understand your interests.
By using our services, you agree to the use of cookies. Click here to learn more.